CREW


jojo

JOHANNES THÜRING | Regie

sven

SVEN SCHNYDER | Drehbuch

sebi

SEBASTIAN KLINGER | Kamera

phil

PHIL BECKER | Licht & VFX

roy

ROY STAHL | Audio

yasi

YASMINE SIHITE | Maske & Marketing